Villkor

Vi tillhandahåller tjänster till dig enligt de meddelanden, villkor och villkor som anges i detta avtal. Dessutom kommer du att följa de regler, riktlinjer, policyer, villkor och villkor som gäller för sådana tjänster innan du använder dem. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna webbplats och dessa villkor.

Innan du fortsätter, läs detta avtal eftersom åtkomst, surfning eller på annat sätt använder webbplatsen anger att du godkänner alla villkor i detta avtal.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera innehåll, information eller annat material som (a) innehåller några buggar, virus, maskar, fälldörrar, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper; (b) är ärekränkande, hotande, ärekränkande, obscent, anständigt, pornografiskt, diskriminerande eller kan ge upphov till något civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar enligt lagarna i Sverige eller lagarna i något annat land som kan tillämpas; eller (c) bryter mot eller kränker upphovsrätten, patent, varumärken, tjänstemärken, affärshemligheter eller andra personers äganderätt. merchautocars.com kan ge dig ett kontoidentifikation och lösenord så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller en identifikation anses du ha rätt att komma åt och använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal, och northerntrends.se.com har ingen skyldighet att undersöka källan till sådan åtkomst eller användning av webbplatsen.

Genom att acceptera dessa användarvillkor genom din användning av webbplatsen intygar du att du är 18 år eller äldre. Om du är under 18 år, använd denna webbplats endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger du härmed en begränsad, återkallbar, icke-överförbar och icke-exklusiv licens för att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den i din webbläsare endast för shopping och inte för någon kommersiell användning eller användning på uppdrag av tredje part, förutom vad som uttryckligen tillåts av northerntrends.se i förväg. Varje överträdelse av detta avtal ska resultera i omedelbar återkallelse av licensen som beviljas i denna punkt utan meddelande till dig.

Såvida inte vårt företag uttryckligen tillåter det i förväg, allt material, inklusive bilder, text, illustrationer, mönster, ikoner, fotografier, program, musikklipp eller nedladdningar, videoklipp och skriftligt och annat material som ingår i denna webbplats (tillsammans kallas ” Innehåll ”) är endast avsedda för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte göra någon kommersiell användning av informationen på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för ett annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton och / eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om vi anser att kundens beteende bryter mot tillämplig lag eller är skadligt för våra intressen. Du får inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, sända, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, omarbeta, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av den såvida inte vårt företag uttryckligen skriftligen tillåter det. .

Du är ensam ansvarig för all tillgång till och användning av denna webbplats av alla som använder lösenordet och identifikationen som ursprungligen tilldelats dig, oavsett om sådan tillgång till och användning av denna webbplats faktiskt är auktoriserad av dig, inklusive utan begränsning, all kommunikation och överföringar och alla skyldigheter (inklusive utan begränsning ekonomiska skyldigheter) som uppstår genom sådan åtkomst eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och konfidentialiteten för lösenordet och identifikationen som tilldelats dig. Du ska omedelbart meddela northerntrends.se om obehörig användning av ditt lösenord eller identifikation eller andra överträdelser eller hotade brott mot webbplatsens säkerhet.